Tìm kiếm

Bản quyền thương hiệu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 5016 | Cật nhập lần cuối: 2/27/2014 10:47:07 AM | RSS

THƯƠNG HIỆU OFFICEPLUS

Bản quyền thương hiệu

Căn cứ điểm 13.2 và điểm 13.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14.02.2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-13045

Thương hiệu OFFICEPLUS đã được chấp thuận đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ theo Quyết định số 39482/QĐ-SHTT ngày 22 tháng 07 năm 2013.

Mọi hành vi sao chép, làm giả, sử dụng trái phép toàn bộ hoặc một phần các yếu tố chính của nhãn hiệu đang được cấp văn bằng bảo hộ bao gồm:

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu OFFICEPLUS.

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu OFFICEPLUS, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu OFFICEPLUS, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu OFFICEPLUS hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu OFFICEPLUS cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu OFFICEPLUS, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với nhãn hiệu của chúng tôi.

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
ENGLISH SPEAKING ASSISTANT