Trái châu mờ hình

Châu 40mm: Giá 4,500VNĐ/ trái. Đóng gói: 6 trái/ bao

Châu 60mm: Giá 7,000VNĐ/trái. Đóng gói: 6 trái/ bao

Châu 80mm: Giá 9,000VNĐ/trái. Đóng gói: 6 trái/ bao

Châu 100mm: Giá 12,000VNĐ/trái. Đóng gói: 6 trái/ bao

Trái châu mờ hình